Kvalitetsarbeidet er integrert i bedriftens daglige arbeide og forankret i vår politikk, visjon og mål. Kvaliteten skal sikres gjennom god ledelse og styring gjennom bedriftens kvalitetsstyringssystem. Vårt kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i NS-EN 9001.

Kvalitetspolitikk

Kvalitetsmål

Gjennom vår kvalitetspolitikk og kvalitetsmål ønsker vi å synliggjøre HMS og Kvalitetsstyring som viktige forutsetninger for våre aktiviteter. Våre ansatte er bedriftens viktigste ressurs og vårt mål er å skape trygge arbeidsplasser, hvor vi fokuserer på trivsel og arbeidsglede. Ved å ivareta og utvikle denne ressursen vil vi gagne den enkelte medarbeider, våre kunder og samarbeidspartnere til beste for NOFI Tromsø som bedrift.

Vi har som målsetting å oppfylle våre kunders forventninger og behov. Vi skal aktivt og systematisk sørge for tilbakemeldinger fra våre kunder for å definere riktig kvalitet på våre produkter og tjenester. Ved bruk av NOFI Tromsø forbedring registrerer og behandler vi reklamasjoner, kundeklager og avvik.

Vi skal systematisk få tilbakemelding fra våre ansatte slik at vi bl.a. sikrer trygge arbeidsplasser og sørger for
kompetanseutvikling og mestring av arbeidsoppgaver.

NOFI er IA bedrift og vi skal tydelig tilkjennegi våre mål og handlingsplaner for våre ansatte.

Våre kvalitetsmål gjennomgås og defineres minimum hvert år i ledelsens gjennomgåelse av system for kvalitetsstyring.

Kvalitetsstyring
Vårt kvalitetssikringssystem er bygd opp av dokumenterte og innarbeidede prosedyrer, arbeidsinstrukser og sjekklister som sikrer ønsket kvalitet. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er implementert i systemet.


Kvalitetsansvar
Kvalitetsleder skal overvåke og påse at de interne styringsdokumentene er vedlikeholdt og etterlevd blant annet ved hjelp av interne revisjoner.


Kvalitetsprogram
Kvalitetsprogrammet utarbeides og vedlikeholdes etter faste intervaller. Programmet tilpasses organisasjonens endringer i tråd med de mål som besluttes av styre og ledelsen.